نرم افزارهای نقشه کشی صنعتی همانند آتوکد، تری دی مکس، کتیا، سالیدورکس و ... عموما برای طراحی‌های صنعتی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه برای فرمولاسیون ها یا طرح اختلاط‌های آزمایشگاهی می بایست فلوچارت روند تولید محصول ارائه شود که نرم افزاری همچون ویزیو می‌تواند چاره‌ساز باشد. حتما کلیه اجزای نقشه باید واضح بوده و شماره گذاری شود. این اجزا به تفکیک در متن شرح و توصیف ضمیمه شده باید تعریف شده و کارایی هریک مشخصا مطرح گردد. اگر اعضا با ابعاد خاصی اسمبل شده و اجزای دستگاه را تشکیل می دهند این امر نیز  نه تنها در ادعانامه بلکه در شرح و توصیف ذکر می‌گردد. تیم ایده نگار امیرکبیر با داشتن اعضای متبحر در نقشه‌کشی‌های صنعتی بهترین نقشه‌ها و طرح ها را برای ارائه ایده شما در اختیارتان قرار می دهد.