تعریف اختراع

اختراع (INVENTION) ، عبارت است از ساخت یک وسیله جدید که در صنعت، کشاورزی، بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد در ماده­ی یک ثبت اختراع گفته شده است که " اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می نماید".


عناصر تعریف و مراحل مختلف اختراع به صورت زیر است:

- طرح ریزی یک وسیله و یک کالا که در حقیقت نتیجه فکر، ابتکار و خلاقیت صاحب/صاحبان آن است.

- مرحله ساخت آن است که طرح باید قابلیت انتقال از فکر به عمل و پیاده شده را داشته باشد. این مرحله ممکن است به وسیله صاحب فکر (مخترع) انجام شود یا دیگری

- اگرچه در قانون فقط به "شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی" اشاره شده است ولی قاعدتاَ نباید این قید، قید حصری باشد و باید آن را به عنوان تمثیل تلقی کرد. بنابراین اختراع ممکن است در هر زمینه ای تحقق پیدا کند.

- اختراع باید جدید باشد و سابقه نداشته باشد و الا اختراع نیست بلکه شبیه سازی است. وفق قانون، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.