• دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و شرکتهای طرف قرارداد با این دفتر از 25درصد تخفیف بهره مند خواهند شد
  • ایجاد اعتماد، تخصص و عمل به تعهد از ویژگی‌های ایده نگار است
  • دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و شرکتهای طرف قرارداد با این دفتر از 25درصد تخفیف بهره مند خواهند شد
  • ایده‌نگار امیرکبیر با بهره‌گیری از بهترین متخصصان مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تمامی حوزه‌های تخصصی آماده یاری شما در مسیر ایده تا ثبت است
  • دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و شرکتهای طرف قرارداد با این دفتر از 25درصد تخفیف بهره مند خواهند شد